ದೇಖೋ ಅಪ್ನಾ ದೇಶ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ 2024 ಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ