దేఖో అప్నా దేశ్, పీపుల్స్ ఛాయిస్ 2024 కోసం నమోదు చేసుకోండి