గతం ప్రారంభాలు

2024>>>2024-06-14 15:24:19>>>2024-03-01 18:29:00
సిటిజన్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కోసం డేటా ఆధారిత ఇన్నోవేషన్పై ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్-2024

సిటిజన్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కోసం డేటా ఆధారిత ఇన్నోవేషన్పై ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్-2024

వ్యూ
>>>2024-02-07 18:29:00
పరీక్షా పే చర్చా 2024 ప్రధాన మంత్రి కార్యక్రమం

పరీక్షా పే చర్చా 2024 ప్రధాన మంత్రి కార్యక్రమం

వ్యూ
>>>2024-02-04 18:29:00
బాధ్యతాయుతమైన AIపై ఆసక్తి వ్యక్తీకరణకు పిలుపు

బాధ్యతాయుతమైన AIపై ఆసక్తి వ్యక్తీకరణకు పిలుపు

వ్యూ