യോഗ മൈ പ്രൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം

അതിനെപ്പറ്റി

യോഗയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഐഡിവൈ 2023 ന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും സജീവ പങ്കാളികളാകുന്നതിനും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയവും ഐസിസിആറും ചേർന്ന് യോഗ മൈ പ്രൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ (ജിഒഐ) മൈ ഗവ് (https://mygov.in) പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ മത്സരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് തുറന്നിരിക്കും.

അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസികൾക്കും ഹൈക്കമ്മീഷനുകൾക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ രേഖ നൽകുന്നു.

ഇവൻറ് വിശദാംശങ്ങൾ

ഇവൻറ് പേർ യോഗ മൈ പ്രൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
കാലാവധി 9th June 2023 to 10th July 2023 17.00 hrs
മത്സരം ലിങ്ക് https://innovateindia.mygov.in/yoga-my-pride/
ഹാഷ്ടാഗ്ഫോർ പ്രമോഷൻ മത്സരം രാജ്യം നിർദ്ദിഷ്ട ഹാഷ്ടാഗു് യോഗ മൈ പ്രൈഡു് CountryEg: #yogaMyPride_India
മത്സരം വിഭാഗങ്ങൾ

സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങൾ

 • യൂത്ത് (18 വയസ്സിൽ താഴെ)
 • പ്രായപൂർത്തിയായ (18 വർഷവും അതിനുമുകളിലും)
 • യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ

പുരുഷ വിഭാഗങ്ങൾ

 • യൂത്ത് (18 വയസ്സിൽ താഴെ)
 • പ്രായപൂർത്തിയായ (18 വർഷവും അതിനുമുകളിലും)
 • യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ
സമ്മാനങ്ങൾ

മുകളിൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോ വേണ്ടി:

സ്റ്റേജ് 1: രാജ്യം-നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾ

 1. ഒന്നാം സമ്മാനം - അതതു് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം - അതാത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാൺ.
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം - അതാത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാൺ.

സ്റ്റേജ് 2: ആഗോള സമ്മാനങ്ങൾ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും വിജയികളിൽ നിന്ന് ആഗോള സമ്മാന ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മൈഗവ് (https://mygov.in) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.

പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം Date to be decided by the respective country embassies
കോ-ഓർഡിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇന്ത്യ കോ-അധികാരി: MoA ഉം സിസിആർവൈഎൻ

രാജ്യ നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾക്കായുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയവും വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയും

Judging will be carried out in two stages viz. shortlisting and final evaluation by a committee constituted by MoA and CCRYN . The Indian Missions in the respective countries will finalize three winners in each category of the contest, and this will be a shortlisting process in the overall context of the contest. The winners from each country will go on to figure in the list of the entries for global evaluation to be coordinated by ICCR. The Indian Missions may carry out the evaluation based on the contest guidelines, and finalize the winners of their respective countries. In case, a large number of entries are expected, a two-stage evaluation is suggested, with a larger Committee for the initial screening. Prominent and reputed Yoga experts of the respective countries may be roped in for the final country-specific evaluation to select three winners for each category, after the submission is closed on 10th July 2023 at 17.00 hrs .

രാജ്യ നിർദ്ദിഷ്ട വിജയികൾക്ക് ഗ്ലോബൽ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

എംബസി / ഹൈക്കമ്മീഷൻ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അപ് ഡേറ്റുകളും നേടുന്നതിനും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലൂടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയവുമായും ഐസിസിആറുമായും ഏകോപനം.
 2. അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ മത്സരത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ, സമർപ്പിച്ച ഫോട്ടോ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ, നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കൽ.
 3. മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എംബസികളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
 4. ഐ.ഡി.വൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ പ്രമേയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുഎൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുക.
 5. എംബസി / ഹൈക്കമ്മീഷന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഐഡിവൈ നിരീക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 6. മത്സരത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും നിബന്ധനകളും, തീം, വിഭാഗങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, മത്സര കലണ്ടർ, മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ (അനുബന്ധം എ) വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അറിയിക്കുക.
 7. യോഗ മൈപ്രൈഡ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ പേരും. ഉദാഹരണം#yogamypride_India,#yogamypride_UK
 8. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക തീരുമാനിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 9. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും മത്സരാർത്ഥികളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 10. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക (അനുബന്ധം എ)
 11. മൂല്യനിർണ്ണയവും പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും
  1. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ മൂല്യനിർണ്ണയവും വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയും പരിചയപ്പെടുക.
  2. പ്രമുഖ യോഗ പ്രൊഫഷണലുകളും യോഗ വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയും മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയും സൃഷ്ടിക്കുക.
  3. എംബസി വെബ്സൈറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും മത്സരാർത്ഥികളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മൂല്യനിർണയവും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടത്തുന്നു.
  4. ICCR/MEA പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിജയികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
  5. രാജ്യത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട വിജയികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രാലയം, ഐസിസിആർ, എംഇഎ എന്നിവയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും.

മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. മൈ ഗവൺമെന്റിലെ സമർപ്പിത മത്സര പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
 2. പങ്കാളിത്ത ഫോമിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 3. മത്സര പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എൻട്രി അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.
 4. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിച്ച് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

മത്സരം ടൈംലൈനുകൾ

 1. എൻട്രികൾ 2023 ജൂൺ 9 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം
 2. The deadline for the submission of the entries is 10th July 2023 17.00 hrs.
 3. ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ എൻട്രികളും ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കണം.

ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രാലയം / ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

അവാർഡ് വിഭാഗങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും

 • മത്സരം ആറ് വിഭാഗങ്ങളായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു, ചുവടെ:
എസ്. എസ് ഇല്ല സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങൾ എസ്.നമ്പർ പുരുഷ വിഭാഗങ്ങൾ
01. യുവത്വം (18 വയസ്സിൽ താഴെ) 04. യുവത്വം (18 വയസ്സിൽ താഴെ)
02. പ്രായപൂർത്തിയായ (18 വർഷവും അതിനുമുകളിലും) 05. പ്രായപൂർത്തിയായ (18 വർഷവും അതിനുമുകളിലും)
03. യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ 06. യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
 • മത്സരത്തിനായി, യോഗ പ്രൊഫഷണലുകളെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു:
  • അവരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രശസ്ത യോഗ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസികൾ വഴി സർട്ടിഫൈഡ് യോഗ പരിശീലകർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ.
  • അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നോ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ യോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ എന്നിവയിൽ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉള്ളവരെ ഈ മത്സരത്തിൽ യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പ്രായപരിധി അവരുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ്.
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ ആറു വിഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും

എ. രാജ്യം-പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ

ഇന്ത്യ

 1. ഒന്നാം സമ്മാനം 100000/- രൂപ
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം 75000 രൂപ
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം 50000/- രൂപ

മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ

പ്രാദേശിക രാജ്യ മിഷനുകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും വേണം.

ബി ഗ്ലോബൽ പ്രൈസ്

ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള മികച്ച 3 എൻട്രികൾ ആഗോളതല സമ്മാനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നു.

 1. ഒന്നാം സമ്മാനം 1000/-
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം 750 ഡോളർ
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം 500 രൂപ
 • MoA അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളായ വെബ്സൈറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിജയികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ / പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മത്സരത്തിനായി ഇതര വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • മത്സരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ / അപ്ഡേറ്റുകൾMoA ന്റെ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ, മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് രാജ്യതല മൂല്യനിർണയം നടത്തുക.

 1. എൻട്രികളുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
 2. അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ
 1. മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി എൻട്രികൾ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്തിമ മൂല്യനിർണ്ണയ പാനലിലേക്ക് പരിഗണനയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി നൽകും.
 2. ചുരുക്കപ്പട്ടികയില് ഉള് പ്പെടുത്തിയ എന് ട്രികളില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് എന് ട്രികള് ക്കായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും സിസിആര് വൈഎന്നും രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ യോഗ വിദഗ്ധരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അതത് ഇന്ത്യന് മിഷനുകളും ഉള് പ്പെടുന്ന മൂല്യനിര് ണയ സമിതിയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 3. രാജ്യതല വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മികച്ച 3 എൻട്രികൾ ആഗോള സമ്മാന ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി വിലയിരുത്തും.

നിർദ്ദേശിത വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡം

0-5 മുതൽ ഓരോ മാനദണ്ഡത്തിലും മാർക്ക് നൽകാം, അവിടെ 0-1 പാലിക്കാത്തതിന് / മിതമായ അനുവർത്തനത്തിന്, 2 അനുവർത്തനത്തിന്, 3 ഉം അതിനു മുകളിലും പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ച്. ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുബന്ധ സ്കോറിംഗും സൂചക / സൂചകങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അതത് മൂല്യനിർണ്ണയ, സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കാം.

എസ്. എസ് ഇല്ല സൂചനാ മാനദണ്ഡം പരമാവധി മാർക്ക് (പുറത്ത് 50)
01. യോഗ പോസ് ശരിയായ 10
02. ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുദ്രാവാക്യത്തിൻറെ അനുയോജ്യത 10
03. ഫോട്ടോയുടെ ഗുണനിലവാരം, (കളർ, ലൈറ്റിംഗു്, എക്സ്പോഷർ, ഫോക്കസു്) 10
04. സർഗാത്മകതയും വ്യക്തതയും ആവിഷ്കാരവും പ്രചോദന ശക്തിയും 10
05. ഫോട്ടോയുടെ പശ്ചാത്തലം 10
  ടോട്ടൽ മാർക്കുകൾ 50

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും / മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. എൻട്രികൾ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തണം അപേക്ഷകൻറെ യോഗ പോസിൻറെ ഫോട്ടോ (സ്വയം) ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന 15 വാക്കുകളിൽ കവിയാത്ത ഒരു ഹ്രസ്വ മുദ്രാവാക്യം / തീം. പ്രമേയവുമായോ വിവരണവുമായോ ഫോട്ടോ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതായിരിക്കണം. പ്രവേശനത്തിൽ ആസനത്തിന്റെയോ ഭാവത്തിന്റെയോ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തണം.
 2. a യിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം പശ്ചാത്തലം പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ, ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ, സ്റ്റുഡിയോകൾ, വീടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ.
 3. പ്രായം, ലിംഗഭേദം, തൊഴിൽ, ദേശീയത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാവർക്കും മത്സരം ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം എംഒഎ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയില്ല.
 4. അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എൻട്രിയിൽ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ഐഡൻറിറ്റി, അതായത് പേർ, ജാതി, രാജ്യം തുടങ്ങിയവ വെളിപ്പെടുത്തരുത്.
 5. ഒരു വ്യക്തി പങ്കെടുക്കാം ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് കീഴിൽ മാത്രം ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിൽ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരെയോ ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ / ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരെയോ അയോഗ്യരാക്കും, അവരുടെ എൻട്രികൾ വിലയിരുത്തില്ല.
 6. എല്ലാ എൻട്രികളും ഫോട്ടോകളും മൈയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കണം.ഗവ പ്ലാറ്റ്ഫോം
 7. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ജെപിഇജി/പിഎൻജി/എസ്വിജി ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ഫയൽ സൈസ് 2എംബിയിൽ കവിയരുത്.
 8. MyGov എന്ന മത്സര ലിങ്കിലൂടെ മാത്രമേ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, മറ്റു സബ്മിഷനുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.
 9. പ്രവേശനം/സമർപ്പണങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിക്കില്ല deadline lapses i.e 10th July 17.00 hrs IST. മത്സരത്തിന്റെ സമയപരിധി അതിന്റെ വിവേചനാധികാരപ്രകാരം ചുരുക്കാനോ നീട്ടാനോ ഉള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 10. വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ മത്സരത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് നിർണായകമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളോ അപൂർണ്ണമോ അപര്യാപ്തമോ ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി അവഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ എൻട്രി സമർപ്പിക്കുന്ന പുരുഷൻ / സ്ത്രീ, യൂത്ത് / മുതിർന്നവർ / പ്രൊഫഷണൽ തുടങ്ങിയ ഉചിതമായ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർ നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷയില് ഇമെയില്, ഫോണ് നമ്പര് എന്നിവയുടെ അഭാവത്തില് തുടര്ന്ന് ഷോര്ട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകന് സമ്മാനം നല്കേണ്ടിവരും.
 11. പ്രകോപനപരമായ നഗ്നത, അക്രമം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക ലംഘനം, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം, മത, സാംസ്കാരിക, ധാർമ്മിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അനുചിതവും / അല്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തികരവുമായ ഉള്ളടക്കം ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫോട്ടോകൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി അനുചിതവും കുറ്റകരവുമാണെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും എൻട്രി അവഗണിക്കാനുള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 12. കത്തുകൾ എഴുതുക, ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ നടത്തുക, നേരിട്ട് സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷകനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കും.
 13. പ്രായത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന ഏതൊരു അപേക്ഷകനും അയോഗ്യനാകും. വിജയികൾ പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് ആധാർ കാർഡ് / പാസ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും അയോഗ്യത നേരിടേണ്ടിവരും.
 14. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച getlogin ഐഡി, ഈ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം നേടുകയും ചെയ്യാം.
 15. സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെയും തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമവും എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ബാധ്യസ്ഥവുമായിരിക്കും. പ്രവേശനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്തെക്കുറിച്ച് (പ്രായം ഉൾപ്പെടെ) മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിക്ക് അപേക്ഷകനിൽ നിന്ന് വ്യക്തത തേടാം, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രവേശനം അയോഗ്യമാക്കാം.
 16. മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ, മത്സരാർത്ഥികൾ മത്സരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വായിച്ചുവെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അവ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,
  • മത്സരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഫോട്ടോ സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ്, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ പകർപ്പവകാശവും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശവും ലംഘിക്കുന്നില്ല.
  • മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയും MoA ഉം എടുക്കുന്ന ഏതൊരു അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളും പാലിക്കുന്നു.
  • വിജയികളുടെ പേരുകൾ, അവരുടെ സംസ്ഥാനം, താമസസ്ഥലം എന്നിവ ബാധകമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തിന് സമ്മതം നൽകുന്നു.
 17. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനം അയോഗ്യതയിലേക്കും സമ്മാനത്തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലേക്കും നയിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെയും തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.
 18. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകരോട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. 5 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രവേശനം അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
 19. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെലവുകൾക്കോ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവാദിയല്ല. മത്സരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മന്ത്രാലയമോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.
 20. ഈ മത്സരത്തിനായി അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ശീർഷകങ്ങളും അനുബന്ധ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും എംഒഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എംഒഎ പ്രകാരം അവരുടെ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം അന്തർലീനമാണെന്നും ഈ മത്സരത്തിനായി അവരുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.

രഹസ്യസ്വഭാവം

 1. എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കും.
 2. പേര്, പ്രായം, ലിംഗഭേദം, അവാർഡിന്റെ വിഭാഗം, നഗരം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മത്സരത്തിലെ വിജയികളുടെ ഐഡന്റിറ്റികൾ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൂ.
 3. മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ മന്ത്രാലയം, ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻട്രികളുടെ പ്രഖ്യാപനം, വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം പോലുള്ള മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കായി അവരുടെ പേരുകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം നൽകുന്നു.
 4. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിനോ ഐപിആർ ലംഘനത്തിനോ മന്ത്രാലയത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. മത്സര സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് പങ്കാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്തം.
 5. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എംഒഎ പ്രകാരം അവരുടെ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം അന്തർലീനമാണെന്നും ഈ മത്സരത്തിനായി അവരുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.

അപേക്ഷകൻറെ പ്രഖ്യാപനം

മത്സരത്തിനായുള്ള ഫോട്ടോ എന്റെ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോട്ടോയിലെ വിഷയം ഞാനാണെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണ്. വിജയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞാൻ നൽകിയ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പകർപ്പവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ പറയാനോ അവകാശമില്ലെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവിയില് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓണ് ലൈന് പ്രമോഷണല് പ്രവര് ത്തനങ്ങള് ക്കായി ഈ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കാന് ഞാന് സമ്മതം നല് കുന്നു.