ഏറ്റവും പുതിയ ഇനിഷിയേറ്റിവ്സ്

ടോയ് കുട്ടികൾക്കായി ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ്

ടോയ് കുട്ടികൾക്കായി ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ്

പങ്കെടുക്കൂ
AI ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചേഴ്സ് അവാർഡ് 2023

AI ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചേഴ്സ് അവാർഡ് 2023

പങ്കെടുക്കൂ
റോബോട്ടിക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡ്രാഫ്റ്റ്

റോബോട്ടിക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡ്രാഫ്റ്റ്

പങ്കെടുക്കൂ
വീർ ഗാഥ 3.0

വീർ ഗാഥ 3.0

പങ്കെടുക്കൂ
ODF പ്ലസ് അസറ്റ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാമ്പയിൻ

ODF പ്ലസ് അസറ്റ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാമ്പയിൻ

പങ്കെടുക്കൂ
ദേശീയതല ചലച്ചിത്ര മത്സരം

ദേശീയതല ചലച്ചിത്ര മത്സരം

പങ്കെടുക്കൂ
യുവ പ്രതിഭ (കളിനറി ടാലൻ്റ് ഹണ്ട്)

യുവ പ്രതിഭ (കളിനറി ടാലൻ്റ് ഹണ്ട്)

പങ്കെടുക്കൂ
ശിക്ഷക് പർവ് 2022

ശിക്ഷക് പർവ് 2022

പങ്കെടുക്കൂ
പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള CSIRs ൻ്റെ സാമൂഹിക വേദി

പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള CSIRs ൻ്റെ സാമൂഹിക വേദി

പങ്കെടുക്കൂ