ഏറ്റവും പുതിയ ഇനിഷിയേറ്റിവ്സ്

യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി വീഡിയോ മത്സരം

യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി വീഡിയോ മത്സരം

പങ്കെടുക്കൂ
യോഗയ്ക്കുള്ള 2024 പ്രധാനമന്ത്രി അവാർഡുകൾ

യോഗയ്ക്കുള്ള 2024 പ്രധാനമന്ത്രി അവാർഡുകൾ

പങ്കെടുക്കൂ
ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024

ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024

പങ്കെടുക്കൂ
CSIR സൊസൈറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം 2024

CSIR സൊസൈറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം 2024

പങ്കെടുക്കൂ
ഇന്ത്യ പിച്ച് പൈലറ്റ് സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച്

ഇന്ത്യ പിച്ച് പൈലറ്റ് സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച്

പങ്കെടുക്കൂ
ശിക്ഷക് പർവ് 2022

ശിക്ഷക് പർവ് 2022

പങ്കെടുക്കൂ