તાજેતરની પહેલ

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

ભાગ લો
ટોય  બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

ટોય બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

ભાગ લો
ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

ભાગ લો
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

ભાગ લો
શિક્ષક પર્વ 2022

શિક્ષક પર્વ 2022

ભાગ લો
જાહેર જનતા માટે CSIRનું સોશિયલ પ્લેટફોર્મ

જાહેર જનતા માટે CSIRનું સોશિયલ પ્લેટફોર્મ

ભાગ લો