ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಆಟಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆಗಳು

ಆಟಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ODF ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಭಿಯಾನ

ODF ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಭಿಯಾನ

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರ್ವ 2022

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರ್ವ 2022

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ CSIRನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ CSIRನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿ