ഇന്ത്യ-പിച്ച്-പൈലറ്റ്-സ്കെയിൽ-സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച്

പശ്ചാത്തലം

ഇന്ത്യയിലെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പുതിയതും ഉയർന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില വെല്ലുവിളികൾക്ക് മികച്ച പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. നവീനമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് നഗര ജല, മലിനജല മേഖലയിലെ സങ്കീർണതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അടൽ മിഷൻ ഫോർ റീജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ 2.0 (അമൃത് 2.0) അതായത് ജലസുരക്ഷിത നഗരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടാതെ, എല്ലാ നിയമാനുസൃത നഗരങ്ങളിലെയും ജലവിതരണത്തിൽ സാർവത്രിക കവറേജ്, 500 അമൃത് നഗരങ്ങളിലെ മലിനജലത്തിൻ്റെയും സെപ്‌റ്റേജ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെയും കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനം (നഗര തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്‌ക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഹരിതാഭയുള്ള ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ടെക്നോളജി സബ് മിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയും അമൃത് 2.0 ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണം, ഉപയോഗിച്ച ജലശുദ്ധീകരണം, വിതരണം, ജലാശയ പുനരുജ്ജീവനം എന്നീ മേഖലകളിലെ നൂതനവും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും സാധ്യതയുള്ളതുമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വിഭാവനം ചെയ്ത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്, നഗര ജലമേഖലയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യ വാട്ടർ പിച്ച്-പൈലറ്റ്-സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ചലഞ്ച്

ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം (MoHUA), ഗവ. ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിലെ ജലമേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ബിസിനസ്സ് സൊല്യൂഷനുകളും നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള/യോഗ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചലഞ്ച് ശാശ്വതമായിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ വിലയിരുത്തി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

ലക്ഷ്യം

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പിച്ച്, പൈലറ്റ്- ആൻഡ് സ്കെയിൽ നഗര ജല മേഖലയിലെ ചലഞ്ചുകളെ നേരിടാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ. ചലഞ്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്:

 • സാങ്കേതികവും അതുപോലെ ബിസിനസ്സ് സൊല്യൂഷനുകളും/നൂതനാശയങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക.
 • വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങൾ, നഗരങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ/പരിഹാരങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൈലറ്റ് ടെസ്റ്റ്/ ലാബ് ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷനും ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡും.
 • നവീന ആശയം ഉള്ളവർ/നിർമ്മാതാക്കൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ- അതായത് ULBs, പൗരന്മാർ എന്നിവര്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുക.
 • ജലമേഖലയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക.
 • ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം.
 • പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ മേഖല, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി പങ്കാളിത്തം.

ഉള്‍പ്പെടുന്ന മേഖലകൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ നൂതനമായ സാങ്കേതിക/ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ നൽകുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്:

 1. ശുദ്ധജല സംവിധാനങ്ങൾ
  1. ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം / ഉപരിതല ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ തത്സമയ സ്പേഷ്യോ-ടെമ്പറൽ മാപ്പിംഗ്
  2. അക്വിഫറുകളിലെയും ഉപരിതല ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലനിരപ്പ് / അളവ് എന്നിവയുടെ തത്സമയ സ്പേഷ്യോ-ടെമ്പറൽ നിരീക്ഷണം
  3. കുറഞ്ഞ ജലവും കാർബൺ കാൽപ്പാടുകളും ഉള്ള ഭൂഗർഭ, ഉപരിതല ജലങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിത ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ
  4. നൂതന മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ
  5. അന്തരീക്ഷ ജല വീണ്ടെടുക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ
 2. ജലം + ഡാറ്റയുടെ ഹൈഡ്രോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗം
  1. വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും തടയുന്നതിന് മികച്ച ജലപരിപാലനം
  2. പെരി-അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയോ നഗര ചേരികളുടെയോ ആരോഗ്യത്തിലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു
  3. ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനത്തിൽ വെർച്വൽ ജലം കണക്കാക്കുകയും അതുവഴി വെള്ളത്തിന് ന്യായമായ വില ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 3. ഉപയോഗിച്ച ജല മാനേജ്മെൻ്റ്
  1. ചേരികളിലെ സാനിറ്റേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച മലിനജലവും സെപ്റ്റേജ് മാനേജ്മെൻ്റും
  2. വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിൻ്റെ പുനരുപയോഗം പരമാവധിയാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
  3. ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള നൂതന ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ
  4. ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും സർക്കുലർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക
  5. ചികിത്സാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര പ്രദേശങ്ങൾക്ക്
 4. നഗരത്തിലെ ജല മാനേജ്മെൻ്റ്
  1. ഭൂഗർഭജല റീചാർജ്, ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, മലിനജല പുനരുപയോഗം, ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണം എന്നിവയെ തത്സമയ ഗുണനിലവാരവും അളവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കായുള്ള ഡിസെൻ്റർലൈസ്ഡ് സർക്കുലർ എക്കോണമി സൊല്യൂഷൻസ്
  2. ചേരികളിലേക്കുള്ള ഡിസെൻ്റർലൈസ്ഡ് ജലവിതരണ പരിഹാരങ്ങൾ
  3. നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, ആഴം കുറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണവും
  4. നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊടുങ്കാറ്റ് സമയത്തെ ജല നിയന്ത്രണവും
  5. നഗര ജലസംഭരണി സംവിധാനങ്ങളുടെ മാപ്പിംഗും മാനേജ്മെൻ്റും
  6. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ നഗര വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ലവണാംശം കടന്നു വരുന്നത്
  7. ജലസേവന വിതരണ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം (ഗുണനിലവാരം, അളവ്, പ്രവേശനക്ഷമത)
  8. വാട്ടർ മീറ്ററിംഗ്
  9. നിയന്ത്രിത ഡിസ്ചാർജ്/റിജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തില്‍നിന്നും ഉപ്പ് വേര്‍തിരിക്കല്‍
  10. എയറേറ്ററുകൾ ഇല്ലാത്ത ടാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഫ്ലോ പോളിമർ/മെറ്റൽ പ്ലംബിംഗ് ഫിക്‌ചറുകൾ
  11. ഉയർന്ന റിക്കവറി / കാര്യക്ഷമതയുള്ള RO സിസ്റ്റങ്ങൾ
  12. ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാഴാകൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റിട്രോഫിറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ
  13. മലയോര മേഖലകൾക്ക് നൂതനമായ ജലവിതരണ പരിഹാരം
 5. അഗ്രികൾച്ചറൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ്
  1. ഊർജം, വളം, കീടനാശിനി എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ടൺ വിളയുടെ ജല ഉപയോഗവും കുറയ്ക്കുക
  2. മൺസൂണിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന AI-ML അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
 6. നഗര മലിനജല മാനേജ്മെൻ്റ്
  1. ചേരികളിലെ സാനിറ്റേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച അഴുക്കുചാലുകളും സെപ്റ്റേജ് മാനേജ്മെൻ്റും
  2. ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത, ജലം ആവശ്യമില്ലാത്ത മൂത്രപ്പുരകൾ
 7. ജല ഭരണം
  1. റവന്യൂ ലഭിക്കാത്ത ജലം കുറയ്ക്കുക
  2. ടാപ്പിൽ 24 മണിക്കൂറും കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
  3. ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അവബോധവും വളർത്തുക
  4. നെറ്റ് സീറോ വാട്ടർ, നെറ്റ് സീറോ വേസ്റ്റ് പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു
  5. ജലവും ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു
  6. വാട്ടർ പാക്കേജിംഗിനുള്ള സുസ്ഥിര പരിഹാരം
 8. പരമ്പരാഗത ടാപ്പുകളിലും പ്ലംബിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലും നവീകരണം
  1. ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം, പാഴാക്കൽ, കാര്യക്ഷമത രേഖപ്പെടുത്തല്‍ , പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി, IOT ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു സെൻട്രൽ ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ടാപ്പുകൾ

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 1. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻ്റേണൽ ട്രേഡ് (DPIIT) സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും.
 2. മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകണം.

ചലഞ്ചിൽ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം

 1. ഇന്ത്യ വാട്ടർ പിച്ച്-പൈലറ്റ്-സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ചലഞ്ച് അപേക്ഷികേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് innovateindia.mygov.in
 2. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധുവായ ഇമെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ചലഞ്ചിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപേക്ഷകൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിക്കുകയും പങ്കാളിത്ത പ്രക്രിയയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
 3. 3. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകന് `പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്` ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രൊപ്പോസൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയും മാനദണ്ഡവും

സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ട്-ഘട്ട സ്ക്രീനിംഗ് പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകും. സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രാരംഭ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്തും, അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. പ്രൊപ്പോസൽ വിലയിരുത്താൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശാലമായ പാരാമീറ്ററുകൾ കമ്മിറ്റികൾ പരിഗണിക്കും:

 1. നൂതനത്വം
 2. ഉപയോഗക്ഷമത
 3. വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി
 4. സമൂഹത്തിലെ സ്വാധീനം അതായത്, നഗരങ്ങളിലെ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് എത്രത്തോളം സഹായകമാകും
 5. പ്രതിക്രിയ
 6. വ്യാപ്തി
 7. വിന്യാസം / റോൾ ഔട്ട് എളുപ്പമാക്കുന്നു
 8. പരിഹാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ
 9. പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ പൂർണത

പ്രധാന തീയതികൾ

ആരംഭ തീയതി 2023 നവംബർ 21
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 2024 നവംബർ 20

ധനസഹായവും മറ്റ് പിന്തുണയും

 1. ഇന്ത്യ വാട്ടർ പിച്ച്-പൈലറ്റ്-സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ചലഞ്ചിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാൻ്റ് നൽകും ,ഇത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി 5 ലക്ഷം രൂപ, 7 ലക്ഷം രൂപ, 8 ലക്ഷം ലക്ഷം രൂപ, അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചില വ്യവസ്ഥകൾ / ജോലിയുടെ നാഴികക്കല്ലുകൾ നിറവേറ്റുന്നത് അനുസരിച്ച് നൽകും.
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മെൻ്റർഷിപ്പ് പിന്തുണ നൽകും.
 3. വ്യവസായങ്ങളുമായും നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് MoHUA സൗകര്യമൊരുക്കും.
 4. പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വിശാലമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകും.
 5. മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി.

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 1. പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം
 2. അവാർഡ് നൽകുന്ന ഫണ്ട്, പരിഹാരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും/വർദ്ധനയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നഗരത്തിനൊപ്പം പൈലറ്റിംഗിനും വിനിയോഗിക്കും. നാഴികക്കല്ല് പൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ ഫണ്ട് വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 3. ചലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പരിഹാരം/ഉൽപ്പന്നം വിജയികൾ നിലനിർത്തും. എന്നിരുന്നാലും, വിജയികൾ മത്സര സമയത്തും അവാർഡ് നേടിയതിനുശേഷവും ചലഞ്ചിനായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 4. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം റദ്ദാക്കിയേക്കാം.
 5. ഏത് തർക്ക പരിഹാരത്തിനും, MoHUA യുടെ തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായിരിക്കും.

കത്തിടപാടുകൾ

പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായുള്ള ഏത് കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ വഴി നടത്തും. ഇമെയിൽ ഡെലിവറി പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംഘാടകർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കില്ല.

നിരാകരണം .

മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഈ മത്സരം റദ്ദാക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും ഫണ്ടിംഗും പരിഷ്ക്കരിക്കാനും MoHUA അവരുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും MoHUA/MyGov/NIC അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓർഗനൈസർമാർ മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലെയിമുകൾക്കോ നഷ്ടങ്ങൾക്കോ ചെലവുകൾക്കോ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക startup[dash]amrut2[at]asci[dot]org[dot]in കൂടാതെ usamrut2a[at]gmail[dot]com