യോഗയ്ക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവാർഡുകൾ

പശ്ചാത്തലം

പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനമാണ് യോഗ. മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന, "ചേരുക", "നുകം" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരുമിക്കുക" എന്നർത്ഥമുള്ള സംസ്‌കൃത മൂലമായ യുജ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് "യോഗ" എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്; ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും; നിയന്ത്രണവും നിവൃത്തിയും; മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം, ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനം. രോഗ പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വൈകല്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും യോഗ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. അതിൻ്റെ സാർവത്രിക അഭ്യർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, 2014 ഡിസംബർ 11-ന്, യൂണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി (UNGA) ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി (IDY) പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം (പ്രമേയം 69/131) പാസാക്കി.

അവാർഡുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം

ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൽ രണ്ട് യോഗ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്രവും മറ്റൊന്ന് ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത് നൽകും. യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിലൂടെയും വികസനത്തിലൂടെയും സമൂഹത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി(കൾ)/ സംഘടന(കൾ) എന്നിവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവാർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

അവാർഡുകളെക്കുറിച്ച്

യോഗയുടെ വികസനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി യോഗ മേഖലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഓരോ വർഷവും അവാർഡുകൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഭാവന ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൽ (ജൂൺ 21) എല്ലാ വർഷവും അവാർഡ് നൽകും. യൂണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ജൂൺ 21 ന് IDY ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് സാധാരണയായി യോഗ ദിനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

അവാർഡുകളുടെ നാമകരണം

യോഗയ്ക്ക് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, 2016 ലെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

- ദേശീയ തലത്തിൽ യോഗയ്ക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവാർഡുകൾ (2 എണ്ണം)

- അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യോഗയ്ക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവാർഡുകൾ (2 എണ്ണം)

വിഭാഗങ്ങൾ

ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുക. യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനും മികച്ച സംഭാവനകളും കുറ്റമറ്റ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുക. ഒരു വർഷത്തിൽ, ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ/സംഘടനകൾക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകാൻ ജൂറി തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഒരിക്കൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അതേ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കില്ല.

ദേശീയം: യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ നൽകും.

അന്താരാഷ്ട്രം: ലോകമെമ്പാടും യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വംശജരായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡുകൾ നൽകും.

അവാർഡ്

 • 2024 അവസാനത്തോടെ വിജയികളുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.
 • വിജയികളെ ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി ആദരിക്കും
 • അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും അഭിനന്ദന ചടങ്ങ്.
 • ഓരോ ക്യാഷ് അവാർഡിൻ്റെയും മൂല്യം 25 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും
 • സംയുക്ത വിജയികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവാർഡുകൾ വിജയികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കും

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു അപേക്ഷ അപേക്ഷകന് നേരിട്ട് നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവാർഡ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് കീഴിൽ പരിഗണനയ്ക്കായി ഒരു പ്രമുഖ യോഗ സംഘടനയ്ക്ക് അവരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ 4-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകൾ/നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ (മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മാത്രം) വഴി സമർപ്പിക്കാം. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും നാഷണൽ അവാർഡ് പോർട്ടലിലും ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാകും.

ഒരു അപേക്ഷകന് ഒരു വർഷത്തിൽ ദേശീയ അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് എന്ന ഒരു അവാർഡ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനാകൂ.

യോഗ്യത

യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനും കാര്യമായതും മികച്ചതുമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അവാർഡുകളുടെ ഉദ്ദേശം.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഈ അവാർഡുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകർക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കും യോഗയെക്കുറിച്ച് സമ്പന്നമായ അനുഭവവും ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ദേശീയ & അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ അപേക്ഷകൻ/നോമിനിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 40 വയസ്സാണ്.

യോഗയുടെ പ്രചാരണത്തിനും വികസനത്തിനും മികച്ച സംഭാവനയും കുറ്റമറ്റ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും ഉള്ള കുറഞ്ഞത് 20 (ഇരുപത്) വർഷത്തെ സേവനം.

സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി

ലഭിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകളുടെയും നാമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും പരിശോധന ആയുഷ് മന്ത്രാലയം എല്ലാ വർഷവും രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തും. ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ 4 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി.

 • മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകളും/ നാമനിർദ്ദേശങ്ങളും സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കും.
 • സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ദേശീയ & അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡുകൾക്ക് പരമാവധി 50 പേരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യും.

സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 3 ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

i. സെക്രട്ടറി ആയുഷ് - ചെയർമാൻ

ii. ഡയറക്ടർ, CCRYN - മെമ്പർ

iii. ഡയറക്ടർ, MDNIY - മെമ്പർ

ആയുഷ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു അനൗദ്യോഗിക വ്യക്തിയെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം.

മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റി (ജൂറി)

മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയിൽ (ജൂറി) ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ 7 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജൂറിയിൽ ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരെ എല്ലാ വർഷവും ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും. സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരുകൾ ജൂറി പരിഗണിക്കും. അനുയോജ്യരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സ്വന്തമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനും കഴിയും.

മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയിൽ (ജൂറി) ഇനിപ്പറയുന്ന 4 ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി - ചെയർമാൻ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് - മെമ്പർ
വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി - മെമ്പർ
സെക്രട്ടറി, ആയുഷ് - മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് മൂന്ന് അനൗദ്യോഗികരെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം.

മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം

 • യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവന.
 • മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള മാർഗമായി ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ യോഗയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭാവന.
 • ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ മൂല്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം.
മൂല്യനിർണ്ണയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള അവാർഡുകളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പരമോന്നത സമിതിയായിരിക്കും ജൂറി.
 • ഏതൊരു അപേക്ഷകനെയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ജൂറിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • മൂല്യനിർണ്ണയ സമയത്ത്, ഒരു അപേക്ഷകൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച കാലയളവ് ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമായിരിക്കും.
 • ഏതൊരു ജൂറി അംഗത്തിനും അവൻ്റെ/അവളുടെ അടുത്ത ബന്ധു ഒരു പ്രത്യേക അപേക്ഷകനുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ജൂറിയിൽ സേവിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, കൂടാതെ ജൂറി അംഗത്തിന് സ്വയം പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • മീറ്റിംഗുകളുടെ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ജൂറി അംഗങ്ങൾ കർശനമായ രഹസ്യാത്മകത പാലിക്കണം.
 • അപേക്ഷകൻ (കർ) സമർപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യതാ രേഖകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് ജൂറി അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകും.
 • എല്ലാ ജൂറി മീറ്റിങ്ങുകളും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കും.
 • ജൂറിയുടെ ഓരോ മീറ്റിംഗും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാ ജൂറി അംഗങ്ങളും മിനിറ്റ്സ് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യും.
 • ഒരു ജൂറി അംഗത്തിന് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അയാൾക്ക് / അവൾക്ക് തൻ്റെ ചോയ്സ് രേഖാമൂലം അറിയിക്കാം.
 • ജൂറിയുടെ ചെയർപേഴ്സന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടാം.
 • ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമവും നിർബന്ധിതവുമായിരിക്കും, അവരുടെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീലുകളോ കത്തിടപാടുകളോ സ്വീകരിക്കില്ല.
 • എല്ലാ വർഷവും അവാർഡുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ജൂറിക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കാം.

പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • കത്തുകൾ എഴുതുക, ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കുക, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്യുക, നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ജൂറിയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു അപേക്ഷകനെ ആജീവനാന്ത അയോഗ്യനാക്കും. അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട അത്തരം വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡുകൾ പരിഗണിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് ഈ അയോഗ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷകൻ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റോ, ശരി അല്ലാത്തതോ, എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു അപേക്ഷകനെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അയോഗ്യനാക്കാം.
 • അപേക്ഷകൻ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • എൻട്രി ഫോമിൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, പൂർണ്ണമായ തപാൽ വിലാസം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ, ഫാക്സ് നമ്പർ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപനം ഉറപ്പാക്കണം.
 • സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം തേടിയേക്കാം.
 • അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി 04/05/2024 എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി  30/06/2024. അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന എൻട്രികൾ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • പരാതികൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത്, അവരുടെ തീരുമാനം അന്തിമവും നിർബന്ധിതവുമായിരിക്കും.

നിരാകരണം

ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദയവായി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപേക്ഷയിലെ ഓരോ കോളത്തിനും എതിരെ നൽകുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അവാർഡുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി അന്തിമമായി കണക്കാക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിക്കില്ല.