പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

ഹ്രസ്വമായ ആമുഖം

ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പരിവർത്തനപരമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, 1860, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജ്യർ കോഡ്, 1973, ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റ്, 1872 എന്നീ നിയമങ്ങൾ യഥാക്രമം ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത, 2023, ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത, 2023, ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധീനിയം, 2023 എന്നിവ കൊണ്ട് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങളായ നീതിയിൽ (ന്യായ) അധിഷ്ഠിതമായ ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ, ശിക്ഷാവിധി എന്നതിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ ന്യായപദതിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, നിയമവാഴ്ച ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. ഈ പരിഷ്‌കാരം ഇന്ത്യയിലെ സമത്വവും ആധുനികവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു നിയമ ചട്ടക്കൂടിലേക്കുള്ള സുപ്രധാനമായ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

  • പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും 1 ജൂലൈ 2024 മുതൽ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പൗരന്മാർക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്.
  • എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെയും ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് (OIC) പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.
  • സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രമുഖർ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ, അങ്കണവാടി കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സമാധാന സമിതികൾ, സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
  • പരിപാടികളുടെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ OIC സമർപ്പിക്കണം.

പ്രധാന തീയതികൾ

ആരംഭ തീയതി 1 ജൂലൈ 2024
അവസാന തീയതി 29th July 2024