യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി വീഡിയോ മത്സരം

ഇതിനെക്കുറിച്ച്

യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും DIY 2024-ൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി MoA-യും ICCR-ഉം ചേർന്ന് യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി വീഡിയോ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. മൈഗവ് ഇന്നൊവേറ്റ്ഇന്ത്യ വഴിയുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ ഈ മത്സരം പിന്തുണയ്ക്കും (https://innovateindia.mygov.in/) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ (GoI) പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി തുറന്നിരിക്കും.

2. ഇന്ത്യൻ എംബസികൾക്കും ഹൈക്കമ്മീഷനുകൾക്കും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇവൻ്റ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് നൽകുന്നു.

ഇവൻ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

ഇവൻ്റിൻ്റെ പേര് യോഗ വിത്ത് ഫാമിലി വീഡിയോ മത്സരം
കാലാവധി 5 ജൂൺ മുതൽ 31 ജൂലൈ 2024 വരെ 17.00 hrs.
എവിടെ മൈഗവ് ഇന്നൊവേറ്റ്ഇന്ത്യ (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (GoI) പ്ലാറ്റ്ഫോം
പ്രമോഷനായുള്ള മത്സര ഹാഷ്‌ടാഗ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഹാഷ്‌ടാഗ് യോഗ-വിത്ത്-ഫാമിലി കൺട്രി ഉദാ: യോഗ-വിത്ത്-ഫാമിലി
മത്സരം വിഭാഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഒപ്പം ആഗോള സമ്മാനങ്ങൾ
സമ്മാനങ്ങൾ സ്റ്റേജ് 1: രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾ
 1. ഒന്നാം സമ്മാനം -അതാത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം -അതാത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം -അതാത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
സ്റ്റേജ് 2: ആഗോള സമ്മാനങ്ങൾ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും വിജയികളിൽ നിന്ന് ആഗോള സമ്മാന ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. മൈഗവ് ഇന്നൊവേറ്റ്ഇന്ത്യയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (GoI) പ്ലാറ്റ്ഫോം
സമ്മാനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം തീയതി അതത് രാജ്യത്തെ എംബസികൾ തീരുമാനിക്കണം)
കോ-ഓർഡിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ: ICCR
ഇന്ത്യ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ: MoA & CCRYN

രാജ്യ നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾക്കായുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയവും വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയും

ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ്, അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും വിധി നിർണ്ണയം നടക്കുക. അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും മൂന്ന് വിജയികളെ അന്തിമമാക്കും, ഇത് മത്സരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് പ്രക്രിയയായിരിക്കും. ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള വിജയികളെ ICCR ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള എൻട്രികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾക്ക് മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിജയികളെ അന്തിമമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ധാരാളം എൻട്രികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രാരംഭ പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റിയോടൊപ്പം രണ്ട് ഘട്ട മൂല്യനിർണ്ണയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 31 ജൂലൈ 2024 17.00 hrs-ന് സബ്മിഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും മൂന്ന് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്‌ട മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ യോഗ വിദഗ്‌ധരെ നിയോഗിച്ചേക്കാം.

രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട വിജയികൾക്ക് ആഗോള സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

എംബസി / ഹൈക്കമ്മീഷൻ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും നേടുന്നതിനും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും MoA, ICCR എന്നിവയുമായുള്ള ഏകോപനം.
 2. അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ മത്സരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സമർപ്പിച്ച വീഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ, നിർദ്ദിഷ്‌ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം.
 3. എംബസി വെബ്‌സൈറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അവരുടെ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
 4. IDY-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ പ്രമേയത്തിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള GoI-കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന UN മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു.
 5. എംബസി/ഹൈ കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ IDY നിരീക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 6. മത്സരത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, വിഷയം, വിഭാഗങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, മത്സര കലണ്ടർ, മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അറിയിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 7. #Yogawithfamily എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര്.
 8. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക തീരുമാനിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 9. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും മത്സരാർത്ഥികളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 10. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 11. മൂല്യനിർണ്ണയവും പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും
  1. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ മൂല്യനിർണ്ണയവും വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയും പരിചയപ്പെടുക.
  2. പ്രമുഖ യോഗ പ്രൊഫഷണലുകളും യോഗ വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയും മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയും സൃഷ്ടിക്കുക.
  3. എംബസി വെബ്സൈറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും മത്സരാർത്ഥികളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മൂല്യനിർണയവും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടത്തുന്നു.
  4. ICCR/MEA പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിജയികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
  5. രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട വിജയികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ MoA, ICCR, MEA എന്നിവയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

മത്സരത്തിനുള്ള പ്രവേശന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സമർപ്പിത മത്സര പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
 2. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോമിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അംഗം മാത്രമേ എൻട്രി ഫോം പൂരിപ്പിക്കാവൂ. ഒരേ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ അയോഗ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകും.
 3. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 1-മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരേ യോഗാസനം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത യോഗാസനം ചെയ്യാം.
 4. നിങ്ങളുടെ YouTube, Facebook, Instagram അല്ലെങ്കിൽ twitter അക്കൗണ്ടിൽ 1-മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് അത് പബ്ലിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കുക.
 5. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോമിൽ ആസനത്തിൻ്റെ/ ആസനങ്ങളുടെ പേര് നൽകുക.
 6. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ലോഗൺ നൽകുക.
 7. YouTube അല്ലെങ്കിൽ Facebook അല്ലെങ്കിൽ Instagram അല്ലെങ്കിൽ Twitter എന്നിവയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് മത്സര പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എൻട്രി (1-മിനിറ്റ് ഫാമിലി യോഗ വീഡിയോ) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ പബ്ലിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 8. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിച്ച് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 9. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക:
  1. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക (https://www.facebook.com/moayush/) Facebook-ൽ, Instagram-ൽ (https://www.instagram.com/ministryofayush/), Twitter-ൽ (https://twitter.com/moayush)
  2. അവൻ്റെ/അവളുടെ Facebook page/Twitter/Instagram എന്നിവയിൽ വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തെ ടാഗ് ചെയ്യുക, #Yogawithfamily എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക.
  3. പരമാവധി ആളുകളുമായി പോസ്റ്റ് പങ്കിടുകയും വീഡിയോയ്ക്ക് പരമാവധി ലൈക്കുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുക.

വീഡിയോയിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. പങ്കെടുക്കുന്നവർ സൃഷ്ടിച്ച വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ (പേര്, ജാതി, രാജ്യം മുതലായവ) അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഐഡൻ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തരുത്.
 2. വീഡിയോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഓറിയൻ്റേഷനിൽ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
 3. പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കുടുംബം ഒരേസമയം യോഗ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് (ഗ്രൂപ്പ് പ്രാക്ടീസ്) ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം (ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധം 1 കാണുക)
 4. വ്യത്യസ്തമായ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സിൻക്രണിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലനം മാത്രം. അവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോമിൽ വീഡിയോയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങൾ/ആസനങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 5. പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ ഈ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വീഡിയോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ലോഗൺ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
 6. ഒരാൾ അവൻ്റെ/അവളുടെ കുടുംബ വീഡിയോ അതത് youtube, facebook, twitter അല്ലെങ്കിൽ Instagram അക്കൗണ്ടിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം, അത് പബ്ലിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കി മാറ്റണം.
 7. വീഡിയോ ലിങ്ക്, അതത് YouTube, Facebook, X (Twitter) അല്ലെങ്കിൽ Instagram അക്കൗണ്ട് എന്നിവയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ 1 മിനിറ്റിൽ കൂടരുത്. ലിങ്കിലെ വീഡിയോ പബ്ലിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ലിങ്കോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയോ തുറക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും എൻട്രി സമ്മാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സംഘാടകർ ഉത്തരവാദികളല്ല.

മത്സരം ടൈംലൈനുകൾ

 1. എൻട്രികൾ 5 ജൂൺ 2024 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം.
 2. എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 31 ജൂലൈ 2024 17.00 hrs ആണ്.
 3. ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ എൻട്രികളും ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കണം.

ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രാലയം / ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

കുടുംബം: കുടുംബം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉടനടി അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായ കുടുംബം എന്നാണ്. ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോയിൽ 3 അംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേസമയം ആറിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. VI. അവാർഡ് വിഭാഗങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും

അവാർഡ് വിഭാഗങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും

 1. ഇത്തവണ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകവും ആഗോളവുമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
 2. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും:

രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മാനങ്ങൾ

ഇന്ത്യ

 1. ഒന്നാം സമ്മാനം INR 100000/-
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം INR 75000/-
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം INR 50000/-

മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ

പ്രാദേശിക രാജ്യ മിഷനുകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും വേണം. 

ആഗോള സമ്മാനം

ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള മികച്ച 3 എൻട്രികൾ ആഗോളതല സമ്മാനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നു.

 1. ഒന്നാം സമ്മാനം $ 1000/-
 2. രണ്ടാം സമ്മാനം $ 750/-
 3. മൂന്നാം സമ്മാനം $ 500/-
 1. MoA അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളായ വെബ്സൈറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിജയികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ / പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മത്സരത്തിനായി ഇതര വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 1. മത്സരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ / അപ്ഡേറ്റുകൾ MoA ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ, മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് രാജ്യ-തല മൂല്യനിർണയം നടത്തുക.

 1. എൻട്രികളുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
 2. അന്തിമ മൂല്യനിർണ്ണയം
 1. മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി എൻട്രികൾ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്തിമ മൂല്യനിർണ്ണയ പാനലിലേക്ക് പരിഗണനയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി നൽകും.
 2. ഇന്ത്യൻ എൻട്രികൾക്കായി MoA, CCRYN എന്നിവയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അതത് ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളും രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ യോഗ വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻട്രികളിൽ നിന്ന് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
 3. രാജ്യ-തല വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മികച്ച 3 എൻട്രികൾ ആഗോള സമ്മാന ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി വിലയിരുത്തും.

നിർദ്ദേശിത മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം

0-5 മുതൽ ഓരോ മാനദണ്ഡത്തിലും മാർക്ക് നൽകാം, അവിടെ 0-1 പാലിക്കാത്തതിന് / മിതമായ അനുവർത്തനത്തിന്, 2 അനുവർത്തനത്തിന്, 3 ഉം അതിനു മുകളിലും പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ച്. ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുബന്ധ സ്കോറിംഗും സൂചക / സൂചകങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അതത് മൂല്യനിർണ്ണയ, സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കാം.

മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം

താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾക്കായി റഫറൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾക്ക് അവരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

സൂചക മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം

S.No. സവിശേഷതകൾ/ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നിർവചനം മാർക്കുകൾ
    1 2 3
തീം ഇല്ല ബന്ധമില്ലാത്തവ തീമാറ്റിക്
1 തീം - ചെയ്ത പോസ്ചറുകൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവസാനം അവർ നൽകുന്ന കാരണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം
2 പൊയിസ്/ഗ്രേസ്- ആസനങ്ങൾ അനായാസം ചെയ്യണം, അവയ്ക്ക് ഒരു ക്രമവും ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നുമല്ല ഏറെക്കുറെ ഗംഭീരം
3 ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ (പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്)- ഒരാൾ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ, പ്രായം, ശരീരം, വൈകല്യം മുതലായവ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ വിലയിരുത്തുകയും വേണം. തുടക്കക്കാരൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ്
4 ആസനം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക- ക്രമീകരണങ്ങളും തിരുത്തലുകളും കൂടാതെ പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് അവസാന പൊസിഷനിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എളുപ്പം
5 യോഗാസനത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം- പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ താൻ സൂചിപ്പിച്ച പോസ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത് ശരിയായി
6 അന്തിമ പൊസിഷൻ്റെ പൂർണത (ബാലൻസ്, നിലനിർത്തൽ)- പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് അന്തിമ പൊസിഷൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ? ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ്
7 അന്തിമ പോസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരെ പരിപാലിക്കുമ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സിൻക്രൊണൈസേഷൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല ഏറെക്കുറെ പെർഫെക്റ്റ്
8 ശ്വസനം- പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് ശാന്തമായ ശ്വസനത്തിലൂടെ പോസ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ക്രമരഹിതമായയി പരിശ്രമത്തോടെ പരിശ്രമമില്ലാതെ
9 ചുറ്റുപാടിലെ അന്തരീക്ഷം- ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അലങ്കോലമില്ലാത്തതും നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും സൗന്ദര്യാത്മക രൂപവും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. ഇല്ല കുറഞ്ഞ ആംബിയൻ്റ് ആംബിയൻ്റ്
10 വീഡിയോ വൈദഗ്ധ്യം- ക്യാമറയുടെ വിന്യാസം, ലൈറ്റിംഗ്, ഫോക്കസ്, പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവ വീഡിയോയ്ക്ക് സൗന്ദര്യാത്മകത നൽകുന്നു. മോശം നല്ലത് വളരെ നല്ലത്
  ടോട്ടൽ സ്കോർ = MIN = 10 MAX = പോസ്റ്റുകളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഷെയറിങ്ങിനുള്ള 50 അധിക മാർക്കുകൾ ടൈ ആയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിജയികൾക്ക് മാത്രം പരിഗണിക്കും      

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും / മത്സര മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. എൻട്രികളിൽ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന ആളിൻ്റെ 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന 15 വാക്കുകളിൽ കൂടാത്ത ഒരു ഹ്രസ്വ സ്ലോഗണും/തീമും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീഡിയോ തീം അല്ലെങ്കിൽ വിവരണവുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതായിരിക്കണം. എൻട്രിയിൽ വീഡിയോയിലെ ആസനത്തിൻ്റെ പേരോ ഭാവമോ ഉൾപ്പെടുത്തണം
 2. വീഡിയോ ഇനി പറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ, ഐക്കണിക് സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രകൃതിരമണീയമായ പ്രകൃതി, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ, സ്റ്റുഡിയോ, വീട് മുതലായവ. ഇതിനുള്ള SOP ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:
  1. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഒരേ ആസനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആസനം മാത്രം പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി.
  2. ആരെങ്കിലും വൃക്ഷാസനം,വക്രാസനം പോലെയുള്ള ആസനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഇരുവശത്തുനിന്നും നടത്തണം (അതായത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആസനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു).
  3. വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം 45 സെക്കൻഡിനും 60 സെക്കൻഡിനും ഇടയിലായിരിക്കണം.
  4. ഏതെങ്കിലും ആസനത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം, ക്രിയയിലും പ്രാണായാമത്തിലും അല്ലാതെ സാധാരണ ശ്വസനത്തോടൊപ്പം കുറഞ്ഞത് 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കണം.
  5. അവതരണത്തിൽ കുടുംബം ഡെമോ വീഡിയോ പോലെ ആസനത്തിൻ്റെ ശരിയായ ക്രമം പിന്തുടരും.
  6. ആസനത്തിൻ്റെ ശരിയായ വിന്യാസത്തിന് വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കും.
  7. ആസനത്തിൻ്റെ പേരും സ്ലോഗണും വീഡിയോയിലോ അപേക്ഷാ ഫോമിലോ സൂചിപ്പിക്കണം.
 1. പ്രായം, ലിംഗഭേദം, തൊഴിൽ, ദേശീയത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാവർക്കും മത്സരം ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം MoAs ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയില്ല.
 2. സമർപ്പിച്ച വീഡിയോ എൻട്രിയിൽ അപേക്ഷകർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഐഡൻ്റിറ്റി, അതായത് പേര്, ജാതി, സംസ്ഥാനം മുതലായവ വെളിപ്പെടുത്തരുത്. എന്നിരുന്നാലും, താമസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങൾ ഫോമിൽ മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്.
 3. ഒരു വ്യക്തിക്കോ അയാളുടെ കുടുംബത്തിനോ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനാകൂ (YouTube, Facebook, Instagram അല്ലെങ്കിൽ X/ twitter അക്കൗണ്ടുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത അവരുടെ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്). ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിഷൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കും, ആദ്യ എൻട്രി മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ/വീഡിയോകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ അയോഗ്യരാക്കും, അവരുടെ എൻട്രികൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടില്ല.
 4. മത്സരത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വീഡിയോ വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ വിഭാഗത്തിൽ സമ്മാനങ്ങളൊന്നുമില്ല.
 5. മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രികളും/വീഡിയോകളും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം
 6. എൻട്രികൾ മൈഗവ് മത്സര ലിങ്ക് വഴി മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ; (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/ കൂടാതെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സമർപ്പിക്കലുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല.
 7. സമയപരിധി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സമർപ്പിക്കലുകൾ/എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല,  അതായത് 31 ജൂലൈ 17.00 hrs. IST. മത്സരത്തിൻ്റെ സമയപരിധി തങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരപ്രകാരം ചുരുക്കാനോ നീട്ടാനോ ഉള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 8. മത്സരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് നിർണായകമായ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമോ അപര്യാപ്തമോ ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി അവഗണിക്കപ്പെടാം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ നൽകുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഇമെയിലിൻ്റെയും ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെയും അഭാവവും സമ്മാനം നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തതായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകന് സമ്മാനം നൽകും.
 9. പ്രകോപനപരമായ നഗ്നത, അക്രമം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ലംഘനം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിനും മതപരവും സാംസ്കാരികവും ധാർമ്മികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനുചിതവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകരവുമായ ഉള്ളടക്കം ചിത്രീകരിക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ ഇന്ത്യ, കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉടനടി നിരസിക്കുകയും അയോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടാതെ, മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി അനുചിതവും കുറ്റകരവുമാണെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും എൻട്രിയെ അവഗണിക്കാനുള്ള അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 10. കത്തുകൾ എഴുതുക, ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ നടത്തുക, നേരിട്ട് സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷകനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കും.
 11. തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം നൽകുന്ന ഏതൊരു അപേക്ഷകനെയും അയോഗ്യനാക്കപ്പെടും. വിജയികൾ പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവിനായി ആധാർ കാർഡ്/പാസ്‌പോർട്ട് ഹാജരാക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും അയോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമാകും. അപേക്ഷകൻ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം.
 12. മത്സരത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് തീയതിക്ക് ശേഷം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മാത്രമേ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
 13. ഇത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യോഗ ആയതിനാൽ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോമിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഫോൺ കോൺടാക്‌റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കാം.
 14. സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയുടെയും തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമവും എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ബാധകവുമാണ്. മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിക്ക് അപേക്ഷകനിൽ നിന്ന് എൻട്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും വശത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത തേടാം, നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രവേശനം അയോഗ്യരാക്കാവുന്നതാണ്.
 15. മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ, മത്സരാർത്ഥികൾ മത്സരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വായിച്ചുവെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അവ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,
  • മത്സരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച വീഡിയോകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച യഥാർത്ഥ വീഡിയോയാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ പകർപ്പവകാശത്തെയും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തെയും ലംഘിക്കുന്നില്ല.
  • വീഡിയോയിലെ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് താനെന്ന് അപേക്ഷകൻ സമ്മതിക്കുകയും വിജയിയായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബോണഫൈഡ് വീഡിയോ ഐഡൻ്റിറ്റി പ്രൂഫ് നൽകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എൻട്രിയുടെ അയോഗ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകും.
  • മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതിയും MoA ഉം എടുക്കുന്ന ഏതൊരു അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളും പാലിക്കുന്നു.
  • വിജയികളുടെ പേരുകൾ, അവരുടെ സംസ്ഥാനം, താമസസ്ഥലം എന്നിവ ബാധകമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തിന് സമ്മതം നൽകുന്നു.
  • എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സമ്മാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ, സമ്മാനത്തിനുള്ള ഏക അപേക്ഷകൻ ഞാനാണ്, മത്സരത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
 16. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനം അയോഗ്യതയിലേക്കും സമ്മാനത്തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലേക്കും നയിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെയും തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.
 17. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകരോട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. 5 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രവേശനം അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
 18. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെലവുകൾക്കോ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവാദിയല്ല. മത്സരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മന്ത്രാലയമോ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.
 19. ഈ മത്സരത്തിനായി അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ശീർഷകങ്ങളും അനുബന്ധ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും MoAയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി MoA പ്രകാരം അവരുടെ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം അന്തർലീനമാണെന്നും ഈ മത്സരത്തിനായി അവരുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.
 20. വിജയികൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സമ്മാനത്തുക റദ്ദാക്കപ്പെടും.
 21. പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മാത്രമേ സമ്മാനം നൽകൂ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അല്ല, അതിൽ തർക്കങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കില്ല.

രഹസ്യസ്വഭാവം

 1. എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കും.
 2. പേര്, പ്രായം, ലിംഗഭേദം, അവാർഡിൻ്റെ വിഭാഗം, നഗരം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മത്സരത്തിലെ വിജയികളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റികൾ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൂ.
 3. മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ മന്ത്രാലയം, ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻട്രികളുടെ പ്രഖ്യാപനം, വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം പോലുള്ള മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കായി അവരുടെ പേരുകളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം നൽകുന്നു.
 4. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിനോ IPR ലംഘനത്തിനോ മന്ത്രാലയത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. മത്സര സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്തം.
 5. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി MoA പ്രകാരം അവരുടെ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം അന്തർലീനമാണെന്നും ഈ മത്സരത്തിനായി അവരുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.

അപേക്ഷകൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം

മത്സരത്തിനായുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വീഡിയോയിലെ വിഷയം ഞാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സത്യമാണ്. വിജയിച്ചാൽ, ഞാൻ നൽകിയ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് പകർപ്പവകാശ ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെടാമെന്നും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സമ്മതം നൽകുന്നു.