കഴിഞ്ഞത് ഇനിഷിയേറ്റിവ്സ്

2022>>>2024-05-08 19:08:13>>>2023-03-08 18:29:00
National ODF Plus Film Competition for Gram panchayats

National ODF Plus Film Competition for Gram panchayats

കാണുക .
>>>2023-01-09 18:29:00
Startup Gateway

Startup Gateway

കാണുക .
>>>2023-01-02 18:29:00
Digital Personal Data Protection Bill

Digital Personal Data Protection Bill

കാണുക .
>>>2022-10-31 18:29:00
Sahaj Karobar Evam Sugam Jeevan Hetu Sujhav

Sahaj Karobar Evam Sugam Jeevan Hetu Sujhav

കാണുക .
>>>2022-10-31 18:29:00
Millet Year Startup Challenge

Millet Year Startup Challenge

കാണുക .
>>>2022-10-15 18:29:00
Ayurveda Short Video Contest

Ayurveda Short Video Contest

കാണുക .
>>>2022-09-25 18:29:00
Indian Swachhata League

Indian Swachhata League

കാണുക .
>>>2022-08-31 18:29:00
Grand Challenge Competition for Scouting Innovations in the FinTech Area

Grand Challenge Competition for Scouting Innovations in the FinTech Area

കാണുക .
>>>2022-08-16 18:29:00
Foundation and Advanced Program in Entrepreneurship for Women

Foundation and Advanced Program in Entrepreneurship for Women

കാണുക .
>>>2022-08-15 18:29:00
Har Ghar Tiranga – Essay, Debate and Social Media Video Competition

Har Ghar Tiranga – Essay, Debate and Social Media Video Competition

കാണുക .
>>>2022-08-12 18:29:00
Certificate Program for Aspiring Women Entrepreneurs of North Eastern Region

Certificate Program for Aspiring Women Entrepreneurs of North Eastern Region

കാണുക .
>>>2022-07-07 18:29:00
MyGov Internship

MyGov Internship

കാണുക .
>>>2022-06-30 18:29:00
Writing Competition on the Life and Message of Guru Tegh Bahadur

Writing Competition on the Life and Message of Guru Tegh Bahadur

കാണുക .
>>>2022-05-31 18:29:00
Certificate Program in General Management For Aspiring Women Entrepreneurs

Certificate Program in General Management For Aspiring Women Entrepreneurs

കാണുക .
>>>2022-05-31 18:29:00
World Malaria Day Poster Making Competition

World Malaria Day Poster Making Competition

കാണുക .
>>>2022-05-15 18:29:00
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള നാഷണൽ ODF പ്ലസ് ഫിലിം മത്സരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള നാഷണൽ ODF പ്ലസ് ഫിലിം മത്സരം

കാണുക .
>>>2022-04-12 18:29:00
ATL Tinkering Marathon 2021

ATL Tinkering Marathon 2021

കാണുക .
>>>2022-03-31 18:29:00
Vision@2047: Inviting Innovative Ideas for Futuristic Technologies

Vision@2047: Inviting Innovative Ideas for Futuristic Technologies

കാണുക .
>>>2022-03-10 18:29:00
Empowering Women Through Entrepreneurship Programme

Empowering Women Through Entrepreneurship Programme

കാണുക .