കഴിഞ്ഞത് ഇനിഷിയേറ്റിവ്സ്

2021>>>2024-05-09 21:15:43>>>2023-12-31 18:29:00
പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള CSIRs ൻ്റെ സാമൂഹിക വേദി

പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള CSIRs ൻ്റെ സാമൂഹിക വേദി

കാണുക .
>>>2022-01-27 18:29:00
Destination North East: Photography and Videography Contest

Destination North East: Photography and Videography Contest

കാണുക .
>>>2022-01-19 19:29:00
All India poster making competition for school children

All India poster making competition for school children

കാണുക .
>>>2022-01-03 18:29:59
Poster Making Competition on the theme Elimination of Single Use Plastics

Poster Making Competition on the theme Elimination of Single Use Plastics

കാണുക .
>>>2021-12-31 18:29:00
Story Writing Competition on the occasion of National Unity Day

Story Writing Competition on the occasion of National Unity Day

കാണുക .
>>>2021-12-15 18:29:00
Road Safety Hackathon

Road Safety Hackathon

കാണുക .
>>>2021-11-30 18:29:59
Veer Gatha Project

Veer Gatha Project

കാണുക .
>>>2021-11-20 18:29:59
UPBHOKTA SANRAKSHAN CHUNAUTI 2021

UPBHOKTA SANRAKSHAN CHUNAUTI 2021

കാണുക .
>>>2021-11-20 06:29:00
Call for Papers–IIGF 2021

Call for Papers–IIGF 2021

കാണുക .
>>>2021-10-20 18:29:00
Planetarium Innovation Challenge

Planetarium Innovation Challenge

കാണുക .
>>>2021-10-18 18:29:00
FOSS4Gov Innovation Challenge

FOSS4Gov Innovation Challenge

കാണുക .
>>>2021-10-18 18:29:00
Development of a Cloud Based Web Accessibility Reporting Solution

Development of a Cloud Based Web Accessibility Reporting Solution

കാണുക .
>>>2021-10-15 18:29:00
PMFBY Meri Fasal Bimit Fasal Challenge

PMFBY Meri Fasal Bimit Fasal Challenge

കാണുക .
>>>2021-10-05 18:29:00
Azadi Ka Amrit Mahotsav-Part 2

Azadi Ka Amrit Mahotsav-Part 2

കാണുക .
>>>2021-09-30 18:29:59
Poshan Maah Open Essay Writing Competition

Poshan Maah Open Essay Writing Competition

കാണുക .
>>>2021-09-10 18:29:00
Online Essay Writing Competition

Online Essay Writing Competition

കാണുക .
>>>2021-09-05 11:30:00
Shikshak Parv 2021 Webinars

Shikshak Parv 2021 Webinars

കാണുക .
>>>2021-08-31 18:29:00
Swachhata Filmon ka Amrit Mahotsav

Swachhata Filmon ka Amrit Mahotsav

കാണുക .
>>>2021-08-31 18:29:00
NeSDA 2021 Citizen Survey

NeSDA 2021 Citizen Survey

കാണുക .
>>>2021-08-20 18:29:00
Suggestions for review of Customs Duty Exemptions

Suggestions for review of Customs Duty Exemptions

കാണുക .
>>>2021-06-15 18:29:00
National Commission for Women

National Commission for Women

കാണുക .
>>>2021-04-12 18:29:59
Azadi Ka Amrit Mahotsav

Azadi Ka Amrit Mahotsav

കാണുക .
>>>2021-03-31 18:29:00
AI for Agriculture Hackathon

AI for Agriculture Hackathon

കാണുക .
>>>2021-02-10 18:29:59
Safer India Hackathon

Safer India Hackathon

കാണുക .
>>>2021-02-10 18:29:00
Safer India Ideathon- Ideate for Road Safety

Safer India Ideathon- Ideate for Road Safety

കാണുക .
>>>2021-01-30 18:29:59
Essay and Patriotic Poetry Writing Competition

Essay and Patriotic Poetry Writing Competition

കാണുക .