മൂന്ന് പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ വെബിനാർ

ഹ്രസ്വമായ ആമുഖം

പാർലമെൻ്റ് പുതിയ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി: ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത (BNS), ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത (BNSS), ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധീനിയം (BSA), ഇത് യഥാക്രമം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 1860, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് 1973, ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1872 എന്നിവയ്ക്ക് പകരമാണ്. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിവർത്തന ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, സമയബന്ധിതമായ നീതി വിതരണം, ഇരകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമീപനങ്ങൾ, ലിംഗ നിഷ്പക്ഷത, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള കർശനമായ ശിക്ഷകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻ്റ്

ഈ സുപ്രധാന നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വെബിനാറുകൾക്കായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ. വെബിനാറുകൾ 2024 ജൂണിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കും:

  • 21 ജൂൺ 2024-ന് 10:30 AM (ഹിന്ദി)
  • 25 ജൂൺ 2024-ന് 10:30 AM (ഇംഗ്ലീഷ്)

എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം

ഈ വെബിനാറുകൾക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

  1. ഇൻ്ററാക്ടീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റുകൾ: മോഡറേറ്റർമാർ, സ്പീക്കറുകൾ, ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നിവർ വെർച്വൽ ഇൻ്ററാക്ടീവ് ലിങ്ക് വഴി ചേരും.
  2. ശ്രോതാക്കൾ: പാർട്ടിസിപ്പൻ്റുകൾക്ക് YouTube-ലെ ഒരു വെബ്കാസ്റ്റ് വഴി ലിസണിംഗ് മോഡിൽ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം.

ഇവൻ്റ് ടൈംലൈൻ:

  • ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 21 ജൂൺ 2024
  • അവസാനിക്കുന്ന തീയതി: 31 ജൂലൈ 2024

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സന്ദർശിക്കുക ഇവൻ്റ് ലിങ്ക്.

"വികസിത് ഭാരത് @2047" കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.

കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. Facebook, Twitter, Koo, Instagram എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യൂ.

twitter Twitter- @MinistryWCD
ലിങ്ക്- https://x.com/ministrywcd?s=11&t=ZQicT4vL4iZJcVkM1UushQ

Facebook വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയം
ലിങ്ക്- https://www.facebook.com/ministryWCD?mibextid=LQQJ4d

instagram ministrywcd
ലിങ്ക്- https://instagram.com/ministrywcd?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

koo @ministryWCD
ലിങ്ക്- https://www.kooapp.com/profile/MinistryWCD

youtube @ministrywcd
ലിങ്ക്:- https://youtube.com/@ministrywcd?si=ESCTeGAdpwAcBp0W