ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

2024>>>2024-05-21 11:24:50>>>2024-03-01 18:29:00
ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ-2024 ਲਈ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ

ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ-2024 ਲਈ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ

ਵੇਖੋ
>>>2024-02-04 18:29:00
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਵੇਖੋ