தேகோ அப்னா தேஷ், பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் 2024க்கு பதிவு செய்யவும்