ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024-നായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക