ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು

2023>>>2024-07-16 13:02:07>>>2023-12-25 18:29:00
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್- ನಗರ 2.0 ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯದ ಚಾಲೆಂಜ್

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್- ನಗರ 2.0 ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯದ ಚಾಲೆಂಜ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-11-30 18:28:57
ಆಟಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆಗಳು

ಆಟಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-11-15 18:29:00
AI ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2023

AI ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-10-31 18:29:00
ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಹುಡುಕಾಟ)

ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಹುಡುಕಾಟ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-10-31 18:29:00
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತ ಕರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತ ಕರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-09-30 18:29:00
ವೀರ ಗಾಥಾ 3.0

ವೀರ ಗಾಥಾ 3.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-09-17 18:29:00
ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಲೀಗ್ 2.0

ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಲೀಗ್ 2.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-08-21 18:29:00
ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉತ್ಸವ

ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉತ್ಸವ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-07-31 18:29:00
ಜಿ20 ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಜಿ20 ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-07-20 18:29:00
ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್)

ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-07-16 16:30:00
ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಂಟ್)

ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ (ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಂಟ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-07-14 18:29:00
ಎನ್ಇಪಿ 2020ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ಇಪಿ ಕಿ ಸಮಾಜ

ಎನ್ಇಪಿ 2020ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ಇಪಿ ಕಿ ಸಮಾಜ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-07-10 11:30:00
ಯೋಗ ಮೈ ಪ್ರೈಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಯೋಗ ಮೈ ಪ್ರೈಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-06-26 18:29:00
ಭಾಷಿಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ಭಾಷಿಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-05-20 18:29:00
ಆಧಾರ್ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು

ಆಧಾರ್ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-04-30 18:29:00
G20 ಸಲಹೆಗಳು

G20 ಸಲಹೆಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-04-02 18:29:00
ATL ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2022-23

ATL ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2022-23

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-03-31 18:29:00
Share Cuisines of Your Region: Ek Bharat Shreshtha Bharat

Share Cuisines of Your Region: Ek Bharat Shreshtha Bharat

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-03-31 18:29:00
ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-03-31 18:29:00
ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-02-20 18:29:00
ನಿಯಮ 3(1)(b)(v) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಿಯಮ 3(1)(b)(v) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-02-11 18:29:00
ಮೈಗವ್ ಗೇಮಥಾನ್

ಮೈಗವ್ ಗೇಮಥಾನ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-02-08 18:29:00
ಪರಿಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ 2023 ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪರಿಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ 2023 ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-01-31 18:29:00
ಮೈಗವ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

ಮೈಗವ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-01-27 18:29:00
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 2023

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2023-01-25 18:29:00
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ IT (ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ IT (ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
>>>2022-11-30 18:29:00
Veer Gatha 2.0