വീർ ഗാഥ പ്രോജക്ട് 3.0

ആമുഖം

2021-ൽ ഗാലൻട്രി അവാർഡ് പോർട്ടലിന് (GAP) കീഴിൽ പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ സ്ഥാപിച്ചു, ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ധീരതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഈ ധീരഹൃദയരുടെ ജീവിതകഥകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ദേശസ്‌നേഹം വളർത്തുക, പൗരബോധത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്ട്. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോജക്ടുകൾ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊണ്ട് പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തെ ആഴത്തിലാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കല, കവിതകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, മൾട്ടിമീഡിയ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ഈ ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ കുറിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് മികച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നൽകി.

ഓരോ വർഷവും റിപ്പബ്ലികു് ദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ഈ പദ്ധതി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 2021-22 ല് നടന്ന വീരഗാഥ 1.0 ല് 8 ലക്ഷം പേരും 2022-23 ല് 19.5 ലക്ഷം പേരും പങ്കെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും വീരഗാഥയെ '.. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിളംബരം'.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoD) വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ (MoE) ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ 3.0 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.

വിഷയവും & വിഭാഗങ്ങളും

വിഭാഗങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ
3 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / പാരഗ്രാഫ് (150 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് / മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ i) എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് (ഗാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാവ്) അവൻ്റെ/അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച മൂല്യങ്ങൾ..

അല്ലെങ്കിൽ

ii) ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാര ജേതാവു് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി മഹത്തായ ത്യാഗം ചെയ്തു. അവൻറെ/അവളുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ

iii) റാണി ലക്ഷ്മിഭായി എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ

iv) 1857-ലെ കലാപം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. (സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ പേര്) ജീവിതകഥ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ

v) സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗോത്രവർഗ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പങ്ക്.
6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / പാരഗ്രാഫ് (300 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് /
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ
9 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത/ ഉപന്യാസം (750 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ്/ ഡ്രോയിംഗ്/
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ
11 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / ഉപന്യാസം (1000 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് /
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ

പ്രോജക്ട് ടൈംലൈനുകൾ

പ്രോജക്ടിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ടൈംലൈനുകൾ പിന്തുടരാവുന്നതാണ്:

സമയപരിധി വിവരണങ്ങൾ
2023 ജൂലൈ 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ സ്‌കൂൾ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 01 മികച്ച എൻട്രികൾ, അതായത് ഓരോ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും ആകെ 04 എൻട്രികൾ വീതം, മൈഗവ് പോർട്ടലിൽ സ്കൂൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

കാറ്റഗറി-1 (ക്ലാസ് 3 മുതൽ 5 വരെ) : 01 മികച്ച എൻട്രി
കാറ്റഗറി-2 (ക്ലാസ് 6 മുതൽ 8 വരെ) : 01 മികച്ച എൻട്രി
കാറ്റഗറി-3 (ക്ലാസ് 9 മുതൽ 10 വരെ) : 01 മികച്ച എൻട്രി
കാറ്റഗറി-4 (ക്ലാസ് 11 മുതൽ 12 വരെ) : 01 മികച്ച എൻട്രി

കുറിപ്പ്: 5, 8, 10 ക്ലാസുകൾ വരെയുള്ള ഉയർന്ന ക്ലാസുകളുള്ള സ്‌കൂളുകൾക്കും മൊത്തം 4 എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കാം. ബ്രേക്ക്അപ്പ് ഇപ്രകാരമാണ്:

(i). 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾ

ഓരോ കാറ്റഗറി-1, 2, 3 എന്നിവയിൽ 01 മികച്ച എൻട്രികൾ വീതം സ്കൂൾ സമർപ്പിക്കും.
കാറ്റഗറി-1, 2, 3 എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഒരു അധിക എൻട്രി സമർപ്പിക്കാം.
സ്കൂൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആകെ എൻട്രികളുടെ എണ്ണം 04 ആണ്.

(ii). 8-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾ

കാറ്റഗറി-1, 2 എന്നിവയിൽ 01 മികച്ച എൻട്രി സ്കൂൾ സമർപ്പിക്കും.
കാറ്റഗറി- 1, 2 എന്നിവയിൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് രണ്ട് അധിക മികച്ച എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കാം.
സ്കൂൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആകെ എൻട്രികളുടെ എണ്ണം 04 ആണ്.

(iii). 5-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾ

അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമുള്ളതിനാൽ കാറ്റഗറി-1 ലെ മികച്ച 04 എൻട്രികൾ സ്‌കൂൾ സമർപ്പിക്കും.
2023 സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 17 വരെ
സ്‌കൂളുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന എൻട്രികളുടെ ജില്ലാതല മൂല്യനിർണ്ണയം സംസ്ഥാന/UTs നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിക്കുന്ന ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്‌സ് അനുബന്ധം I-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജില്ലാതലത്തിലെ മികച്ച എൻട്രികൾ ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാർ മൈഗവ് പോർട്ടലിലൂടെ സംസ്ഥാന / UT ലെവൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്ക് (കൾ) കൈമാറും.
2023 ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ നവംബർ 10 വരെ
ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണയം സംസ്ഥാന/UT തലത്തിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർമാർ സംസ്ഥാന/UT തലത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്‌സ് അനുബന്ധം l-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റേറ്റ്സ് / UTs ലെവൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ മൈഗവ് പോർട്ടലിലൂടെ മികച്ച എൻട്രികൾ (അനുബന്ധം II പ്രകാരം) ദേശീയതല മൂല്യനിർണയത്തിനായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകും.

ടെലിഫോണിക്/വീഡിയോ കോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മോഡ് വഴിയോ ദേശീയതല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നൽകുന്ന എൻട്രിയുടെ യഥാർത്ഥതയും മൗലികതയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ/UTs കൾ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2023 നവംബർ 14 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ (രൂപവത്കരിക്കുന്ന സമിതി byMoE)
2023 ഡിസംബർ 15നകം ദേശീയതല മൂല്യനിർണയ ഫലം MoE byNational ലെവൽ കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുക
2023 ഡിസംബർ 20നകം MoE മുതൽ MoD വരെ ഫലങ്ങൾ ഫോർവേഡിംഗ്

(*സ്‌കൂളുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്കായി കാത്തിരിക്കരുത്.സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുകയും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 01 മികച്ച എൻട്രി സ്‌കൂളുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലുടൻ, അവർ തന്നിരിക്കുന്ന പോർട്ടലിൽ അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്)

എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം :

i) പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ 3.0 ന് 3 തലങ്ങളുണ്ടാകും: ജില്ലാ തലം, സംസ്ഥാന/ UT തലം, ദേശീയ തലം.

ii) മൂല്യനിർണ്ണയം എല്ലാ തലത്തിലും അതായത് ജില്ലാ തലം, സംസ്ഥാന തലം/ UT ലെവൽ, ദേശീയ തലം എന്നിങ്ങനെ നടക്കും. ആർമി സ്‌കൂളുകൾ/ നേവി സ്‌കൂളുകൾ/ എയർഫോഴ്‌സ് സ്‌കൂൾ/ സൈനിക് സ്‌കൂൾ/ മറ്റ് ഫോഴ്‌സ് സ്‌കൂളുകൾ/ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സ്‌കൂളുകൾ/ CBSE സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവയിലെ അധ്യാപകരെ നാമനിർദ്ദേശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തും.

iii) ജില്ലാതല മൂല്യനിർണയം: സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസർ/SPDs കൾ ജില്ലാതലത്തിൽ എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഡയറ്റിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/UT/ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും.

iv) സംസ്ഥാന/ UT തലത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം: സംസ്ഥാന/യുടി തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയോ SPDs കളുടെയോ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായിരിക്കും. സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ SPDs-കൾ സംസ്ഥാന/ UT തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ DIET/ SCERT/ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തും.

v) ദേശീയതല മൂല്യനിർണയം: ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുന്ന ദേശീയതല സമിതിയാണ്.

പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും

എല്ലാ തലത്തിലും വിജയികളുണ്ടാകും.പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട വിജയികളുടെ എണ്ണം ഇപ്രകാരമാണ്:

ദേശീയതലം - 100 വിജയികൾ (സൂപ്പർ 100). വീർ ഗാഥ പ്രോജക്ട് 3.0 ൻ്റെ 100 വിജയികളിൽ (ദേശീയ തലത്തിൽ) മുൻ പതിപ്പുകളുടെ വീർഗാഥ വിജയി (ദേശീയ തലത്തിൽ) ഉൾപ്പെടില്ല.

കാറ്റഗറി: 3 മുതൽ 5 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 6 മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 9 മുതൽ 10 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 11 മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ

സംസ്ഥാന / UT തലം -08 വിജയികൾ (ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ) ബോർഡ് പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാന / UT തലത്തിൽ (സൂപ്പർ 100 ൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല)

ജില്ലാ തലം - 04 വിജയികൾ (ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ). സൂപ്പർ 100-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും സംസ്ഥാന/UT തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

പോർട്ടലിൽ (CBSE/മൈഗവ്) എൻട്രി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു

വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു: ദേശീയ തലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി ആദരിക്കും. ഓരോ വിജയികൾക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 10000 രൂപ സമ്മാനമായി നൽകും. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ വിജയികളെയും അതതു് ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അനുമോദിക്കും. സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം/ജില്ലതലത്തിൽ നൽകേണ്ട പുരസ്കാരത്തിൻറെ രീതികൾ സംസ്ഥാന/ജില്ലാ അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ വിജയികൾക്കും താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റു് നൽകും

 1. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൂപ്പർ 100 പരീക്ഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്.
 2. സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശ തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അതതു് സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/സെക്രട്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം.
 3. ജില്ലാതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് - ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ I ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു് തീരുമാനിക്കുന്ന കലക്ടർ / ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റു് / ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ / ഉചിതമായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി.

തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻട്രികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. നോൺ-CBSE സ്‌കൂളുകളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സഹിതം സ്കൂളിൻ്റെ UDISE കോഡ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
 2. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ അനുവദനീയമല്ല.
 3. ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് സ്കൂളിൻ്റെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
 4. സ്കൂളിൻ്റെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, സബ്മിറ്റ് / നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കവിത / പാരഗ്രാഫ് / ഉപന്യാസം / പെയിൻ്റിംഗ് / മൾട്ടി-മീഡിയ അവതരണം (ബാധകമായത്) എന്നിവയുടെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുള്ള സബ്മിഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പേജ് തുറക്കും.
 5. എൻട്രികൾ JPEG / PDF ഫോർമാറ്റുകളിൽ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. മൈഗവ് പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ എൻട്രി ഫയലുകളും JPG / JPEG ഫോർമാറ്റിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സ്കൂളുകളുടെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 6. ഏതെങ്കിലും എൻട്രികളിൽ ഒന്നും നൽകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ , അത് ശൂന്യമായി വിടേണ്ടതാണ്.
 7. അവസാനം, അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ "സബ്മിറ്റ്" ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 8. അന്തിമ സമർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അന്തിമ സമർപ്പണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ,അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

അനുബന്ധം I

ഉപന്യാസം/ പാരഗ്രാഫ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്
സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 താങ്ങ് വാദങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ,വാദങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം). ഉപന്യാസത്തിൽ വാചകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ / ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ വിശകലനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. വാദങ്ങൾ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.പ്രധാന ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രചയിതാവ് നിർദ്ദിഷ്ട ഉദാഹരണങ്ങളും വാദങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.പ്രധാന ആശയം വ്യക്തമാണ്, എന്നാൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. നിരവധി പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.പ്രധാന ആശയം കുറച്ച് വ്യക്തമാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ പിന്തുണാ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്:

1) ഉപന്യാസം/ പാരഗ്രാഫ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ, മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല
2) വാക്കുകളുടെ എണ്ണം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പരിധിയായ '50' അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അന്തിമ സ്‌കോറിൽ നിന്ന് 2 മാർക്ക് കുറയ്ക്കാം..

കവിതയുടെ വിലയിരുത്തലിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ 6 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 4-5 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 2-3 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 1 കാവ്യാത്മക ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്: കവിത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ,മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല

മൾട്ടി മീഡിയ അവതരണത്തിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമോ,
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 സംഭാഷണം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ പങ്ക് വഹിക്കാനും കഥാപാത്രങ്ങൾ/സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവസുറ്റതാക്കാനും ഉചിതമായ അളവിലുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട്,അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ വേഷം നൽകാനും കഥയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാനും ഉചിതമായ അളവിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട്,പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിവരെ അയഥാർത്ഥമാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ നാടകത്തിൽ സന്തുലിതമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഡയലോഗ് ഇല്ല OR അത് പലപ്പോഴും അയഥാർത്ഥമാൺ. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ മതിയായ സംഭാഷണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്: വീഡിയോ വിഷയവുമായി പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല

പെയിൻറിംഗുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

എസ്.നമ്പർ മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 സാങ്കേതികത കലാസൃഷ്ടിയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു വൈദഗ്ദ്ധ്യം കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലാസൃഷ്ടിയിൽ നല്ല സാങ്കേതിക കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലാ സൃഷ്ടിയിൽ ചില സാങ്കേതികതയും കലാ ആശയങ്ങളുടെ ധാരണയും കാണിക്കുന്നു കലാ സൃഷ്ടിയിൽ സാങ്കേതികതയും/അല്ലെങ്കിൽ കലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും കുറവാണ്.
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ് : പെയിൻ്റിംഗ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല