വീർ ഗാഥ പ്രോജക്ട് 3.0

ആമുഖം

2021-ൽ ഗാലൻട്രി അവാർഡ് പോർട്ടലിന് (GAP) കീഴിൽ പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ സ്ഥാപിച്ചു, ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ധീരതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഈ ധീരഹൃദയരുടെ ജീവിതകഥകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ദേശസ്‌നേഹം വളർത്തുക, പൗരബോധത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്ട്. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോജക്ടുകൾ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊണ്ട് പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തെ ആഴത്തിലാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കല, കവിതകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, മൾട്ടിമീഡിയ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ഈ ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ കുറിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് മികച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നൽകി.

The project has been coterminous with Republic Day Celebrations each year. Veer Gatha has been a phenomenal success with 8 lakhs participation in Veer Gatha 1.0 conducted in 2021-22 and 19.5 lakhs in Veer Gatha 2.0.conducted in 2022-23. Hon'ble Raksha Mantri and Hon'ble Minister of Education have commended Veer Gatha as 'ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിളംബരം'.

The Ministry of Defence (MoD) in collaboration with the Ministry of Education (MoE) has now decided to launch പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ 3.0 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.

വിഷയവും & വിഭാഗങ്ങളും

വിഭാഗങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ
3 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / പാരഗ്രാഫ് (150 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് / മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ i) എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് (ഗാലൻട്രി അവാർഡ് ജേതാവ്) അവൻ്റെ/അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച മൂല്യങ്ങൾ..

അല്ലെങ്കിൽ

ii) The Gallantry Award winner gave the supreme sacrifice for our nation. If given a chance for keeping his/her memory alive, I would like to.
അല്ലെങ്കിൽ

iii) റാണി ലക്ഷ്മിഭായി എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ

iv) 1857-ലെ കലാപം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. (സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ പേര്) ജീവിതകഥ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ

v) സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗോത്രവർഗ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പങ്ക്.
6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / പാരഗ്രാഫ് (300 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് /
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ
9 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത/ ഉപന്യാസം (750 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ്/ ഡ്രോയിംഗ്/
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ
11 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് കവിത / ഉപന്യാസം (1000 വാക്കുകൾ) / പെയിൻ്റിംഗ് / ഡ്രോയിംഗ് /
മൾട്ടിമീഡിയ അവതരണം / വീഡിയോ

പ്രോജക്ട് ടൈംലൈനുകൾ

The following timelines of the project may be followed

സമയപരിധി വിവരണങ്ങൾ
28 July to 30 September 2023 After the conduct of activities at the school level, the school shall upload 01 best entry per category i.e. a total of 04 entries from each school, at the MyGov portal.

Category-1 (Class 3 to 5) : 01 best entry
Category-2 (Class 6 to 8) : 01 best entry
Category-3 (Class 9 to 10) : 01 best entry
Category-4 (Class 11 to 12) : 01 best entry

NOTE: Schools with highest class upto class 5, 8 and 10 can also submit total 4 entries. The breakup is as under:-

(i). Schools upto class 10

School will submit 01 best entry in each of the Category-1, 2 & 3.
School can submit an extra entry in any one of Category-1, 2 & 3.
Total entries to be submitted by school is 04.

(ii). Schools upto class 8

School will submit 01 best entry in Category-1 & 2.
School can submit two extra best entries in Category-1 & 2.
Total entries to be submitted by school is 04.

(iii). Schools upto class 5

Since there is only one Category for School upto class 5, the school will submit 04 best entries in Category-1.
15 October to 10th November 2023
District level evaluation of entries submitted by schools to be done by District level Nodal Officers to be appointed by States/UTs Nodal Officers /Education Department. Rubrics for evaluation are given at Annexure l.

ജില്ലാതലത്തിലെ മികച്ച എൻട്രികൾ ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാർ മൈഗവ് പോർട്ടലിലൂടെ സംസ്ഥാന / UT ലെവൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്ക് (കൾ) കൈമാറും.
11 November to 25 November 2023
Evaluation of entries submitted by District Level Nodal Officers to be done at State/UT level by State / UT Level Nodal Officers(s). Rubrics for evaluation are given at Annexure l.

States / UTs Level Nodal Officers will give (through MyGov Portal) the best entries (as per Annexure II) to Ministry of Education Government of India for the National Level Evaluation.

ടെലിഫോണിക്/വീഡിയോ കോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മോഡ് വഴിയോ ദേശീയതല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നൽകുന്ന എൻട്രിയുടെ യഥാർത്ഥതയും മൗലികതയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ/UTs കൾ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
26 November To 10 December 2023 Evaluation at National Level (by the committee to be constituted by MoE)
By 15 December 2023 Submission of Result of National Level Evaluation to MoE by National Level Committee
By 20 Dec 2023 Forwarding of results by MoE to MoD

(*സ്‌കൂളുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്കായി കാത്തിരിക്കരുത്.സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുകയും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 01 മികച്ച എൻട്രി സ്‌കൂളുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലുടൻ, അവർ തന്നിരിക്കുന്ന പോർട്ടലിൽ അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്)

എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം :

i) പ്രോജക്ട് വീർ ഗാഥ 3.0 ന് 3 തലങ്ങളുണ്ടാകും: ജില്ലാ തലം, സംസ്ഥാന/ UT തലം, ദേശീയ തലം.

ii) മൂല്യനിർണ്ണയം എല്ലാ തലത്തിലും അതായത് ജില്ലാ തലം, സംസ്ഥാന തലം/ UT ലെവൽ, ദേശീയ തലം എന്നിങ്ങനെ നടക്കും. ആർമി സ്‌കൂളുകൾ/ നേവി സ്‌കൂളുകൾ/ എയർഫോഴ്‌സ് സ്‌കൂൾ/ സൈനിക് സ്‌കൂൾ/ മറ്റ് ഫോഴ്‌സ് സ്‌കൂളുകൾ/ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സ്‌കൂളുകൾ/ CBSE സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവയിലെ അധ്യാപകരെ നാമനിർദ്ദേശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തും.

iii) ജില്ലാതല മൂല്യനിർണയം: സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസർ/SPDs കൾ ജില്ലാതലത്തിൽ എൻട്രികളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ജില്ലാതല നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഡയറ്റിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/UT/ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും.

iv) സംസ്ഥാന/ UT തലത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം: സംസ്ഥാന/യുടി തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയോ SPDs കളുടെയോ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായിരിക്കും. സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ SPDs-കൾ സംസ്ഥാന/ UT തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ DIET/ SCERT/ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തും.

v) ദേശീയതല മൂല്യനിർണയം: ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുന്ന ദേശീയതല സമിതിയാണ്.

പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും

എല്ലാ തലത്തിലും വിജയികളുണ്ടാകും.പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട വിജയികളുടെ എണ്ണം ഇപ്രകാരമാണ്:

ദേശീയതലം - 100 വിജയികൾ (സൂപ്പർ 100). വീർ ഗാഥ പ്രോജക്ട് 3.0 ൻ്റെ 100 വിജയികളിൽ (ദേശീയ തലത്തിൽ) മുൻ പതിപ്പുകളുടെ വീർഗാഥ വിജയി (ദേശീയ തലത്തിൽ) ഉൾപ്പെടില്ല.

കാറ്റഗറി: 3 മുതൽ 5 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 6 മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 9 മുതൽ 10 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ
കാറ്റഗറി: 11 മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെ = 25 വിജയികൾ

സംസ്ഥാന / UT തലം -08 വിജയികൾ (ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ) ബോർഡ് പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാന / UT തലത്തിൽ (സൂപ്പർ 100 ൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല)

ജില്ലാ തലം - 04 വിജയികൾ (ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ). സൂപ്പർ 100-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും സംസ്ഥാന/UT തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

പോർട്ടലിൽ (CBSE/മൈഗവ്) എൻട്രി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

Felicitation of Winners

Felicitation of Winners: The winner at national level will be felicitated jointly by Ministry of Education, Government of India & Ministry of Defence, Govt. of India. Each winner will be awarded a cash prize of Rs.10,000/- by the Ministry of Defence. All the winners at District & State / UT will be felicitated by respective District & State / UT. The modalities of the prize to be given in State/UT/District level may be decided by State/ District Authorities and budgeted accordingly. A certificate will be given to all the winners as follows:

 1. To Students Selected in Super 100 — Jointly by Ministry of Defence and Ministry of Education, Government Of India.
 2. To Students Selected at State / UT Level — by Principal Secretary/Secretary Education of the concerned State / UT.
 3. To Students Selected at District Level - jointly by Collector/ District Magistrate/ Deputy Commissioner and District Education Officer / appropriate higher official as decided by the Education Department of concerned State / UT I District.

തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻട്രികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. നോൺ-CBSE സ്‌കൂളുകളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സഹിതം സ്കൂളിൻ്റെ UDISE കോഡ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
 2. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ അനുവദനീയമല്ല.
 3. ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് സ്കൂളിൻ്റെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
 4. സ്കൂളിൻ്റെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, സബ്മിറ്റ് / നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കവിത / പാരഗ്രാഫ് / ഉപന്യാസം / പെയിൻ്റിംഗ് / മൾട്ടി-മീഡിയ അവതരണം (ബാധകമായത്) എന്നിവയുടെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുള്ള സബ്മിഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പേജ് തുറക്കും.
 5. എൻട്രികൾ JPEG / PDF ഫോർമാറ്റുകളിൽ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. മൈഗവ് പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ എൻട്രി ഫയലുകളും JPG / JPEG ഫോർമാറ്റിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സ്കൂളുകളുടെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 6. ഏതെങ്കിലും എൻട്രികളിൽ ഒന്നും നൽകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ , അത് ശൂന്യമായി വിടേണ്ടതാണ്.
 7. അവസാനം, അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ "സബ്മിറ്റ്" ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 8. അന്തിമ സമർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അന്തിമ സമർപ്പണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ,അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

അനുബന്ധം I

ഉപന്യാസം/ പാരഗ്രാഫ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്
സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 താങ്ങ് വാദങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ,വാദങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം). ഉപന്യാസത്തിൽ വാചകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ / ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ വിശകലനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. വാദങ്ങൾ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.പ്രധാന ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രചയിതാവ് നിർദ്ദിഷ്ട ഉദാഹരണങ്ങളും വാദങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.പ്രധാന ആശയം വ്യക്തമാണ്, എന്നാൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. നിരവധി പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.പ്രധാന ആശയം കുറച്ച് വ്യക്തമാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ പിന്തുണാ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്:

1) ഉപന്യാസം/ പാരഗ്രാഫ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ, മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല
2) വാക്കുകളുടെ എണ്ണം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പരിധിയായ '50' അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അന്തിമ സ്‌കോറിൽ നിന്ന് 2 മാർക്ക് കുറയ്ക്കാം..

കവിതയുടെ വിലയിരുത്തലിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ 6 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 4-5 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 2-3 കാവ്യാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ (അതേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത) ഉപയോഗിക്കുന്നു 1 കാവ്യാത്മക ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്: കവിത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ,മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല

മൾട്ടി മീഡിയ അവതരണത്തിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

സ. നം. മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമോ,
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 സംഭാഷണം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ പങ്ക് വഹിക്കാനും കഥാപാത്രങ്ങൾ/സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവസുറ്റതാക്കാനും ഉചിതമായ അളവിലുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട്,അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ വേഷം നൽകാനും കഥയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാനും ഉചിതമായ അളവിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട്,പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിവരെ അയഥാർത്ഥമാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ നാടകത്തിൽ സന്തുലിതമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഡയലോഗ് ഇല്ല OR അത് പലപ്പോഴും അയഥാർത്ഥമാൺ. എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമതുലിതമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ മതിയായ സംഭാഷണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ്: വീഡിയോ വിഷയവുമായി പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല

പെയിൻറിംഗുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള റൂബ്രിക്സ്

എസ്.നമ്പർ മൂല്യനിർണയ മേഖല 4 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക്
1 ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മൗലികത പുതുമയുള്ളത്, സവിശേഷമായ
സമീപനം. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന
ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള ചില
സൃഷ്ടിപരമോ ഭാവനാത്മകമോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതോ ആയ
ആശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു
കുറച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സൃഷ്ടിപരമായ, സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ
കുറഞ്ഞ ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ
സാധാരണമായത്
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു
യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ ആണ്
ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തത്
2 അവതരണം എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല
എക്സ്പ്രഷനും
ഉള്ളടക്കം നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശം പിന്തുടരാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
മോശമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
3 സാങ്കേതികത കലാസൃഷ്ടിയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു വൈദഗ്ദ്ധ്യം കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലാസൃഷ്ടിയിൽ നല്ല സാങ്കേതിക കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലാ സൃഷ്ടിയിൽ ചില സാങ്കേതികതയും കലാ ആശയങ്ങളുടെ ധാരണയും കാണിക്കുന്നു കലാ സൃഷ്ടിയിൽ സാങ്കേതികതയും/അല്ലെങ്കിൽ കലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും കുറവാണ്.
4 വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിവരങ്ങൾ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടാതെ സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാണ് ചില വിവരങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അപ്രസക്തമാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രസക്തമാണ്

പരമാവധി സ്കോർ: 16

കുറിപ്പ് : പെയിൻ്റിംഗ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല