ભૂતકાળ પહેલ

2024>>>2024-06-14 12:15:43>>>2024-03-01 18:29:00
નાગરિકોની ફરિયાદ નિવારણ માટે ડેટા-સંચાલિત ઇનોવેશન પર ઓનલાઇન હેકાથોન - 2024

નાગરિકોની ફરિયાદ નિવારણ માટે ડેટા-સંચાલિત ઇનોવેશન પર ઓનલાઇન હેકાથોન - 2024

જુઓ
>>>2024-02-07 18:29:00
પરીક્ષા પે ચર્ચા 2024 પીએમ ઇવેન્ટ

પરીક્ષા પે ચર્ચા 2024 પીએમ ઇવેન્ટ

જુઓ
>>>2024-02-04 18:29:00
રિસ્પોન્સિબલ AI પર એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ માટે આમંત્રણ

રિસ્પોન્સિબલ AI પર એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ માટે આમંત્રણ

જુઓ